Ogólne zasady i warunki

1-Ogólne

Stowarzyszenie Robisz To (zwany dalej “Organizatorem”) jako Organizator Maker Faire Warsaw, który odbędzie się w dniu 12 czerwca 2021 r. (zwany dalej “Maker Faire”), zezwala wyżej wymienionej osobie fizycznej lub prawnej (zwanej dalej “Uczestnikiem”) na uczestnictwo w Maker Faire.

2-Rejestracja/Warunki uczestnictwa

Udział w Maker Faire jest możliwy tylko po pomyślnym zarejestrowaniu i zaakceptowaniu przez Organizatora. Formularz rejestracyjny jest wiążący. Uczestnik zostaje dopuszczony do udziału w Maker Faire dopiero po pisemnym potwierdzeniu (wystarczy potwierdzenie e-mail) od Organizatora. Wstęp na festiwal Maker Faire jest ważny tylko dla zarejestrowanych osób lub zarejestrowanej firmy z zarejestrowanymi produktami/usługami. Późniejsza zmiana jest możliwa tylko po pisemnym potwierdzeniu przez Organizatora. Uczestnik zobowiązuje się do wystawiania wstępnie zarejestrowanych produktów przez cały czas trwania wydarzenia,oraz do utrzymywania swojego zarezerwowanego stoiska w stałej obsadzie. Dokonując rejestracji Uczestnik potwierdza, że zapoznał się i zrozumiał warunki uczestnictwa, instrukcję odpowiadającą tytułowi jego kategorii uczestnika (Maker, Speaker, Press..etc.), która zostanie mu przydzielona po upływie terminu rejestracji (lub zostanie mu przesłana wcześniej pocztą elektroniczną) oraz wszelkie inne niezbędne przepisy festiwalu Maker Faire i oświadcza, że wyraża na nie zgodę składając oświadczenie o rejestracji. Jeśli uczestnik jest osobą prawną, gwarantuje on, że wystosuje wcześniej odpowiednie upoważnienia.

3-Odpowiedzialność

Uczestnik jest odpowiedzialny za własne materiały i/lub prezentacje i/lub inne przedstawienia (“wystawa”) i bierze udział w festiwalu Maker Faire na własne ryzyko. Jest on odpowiedzialny przed Organizatorem, odwiedzającymi festiwal Maker Faire i/lub osobami trzecimi za swoją wystawę zgodnie z przepisami prawa. Uczestnik musi uzyskać wszelkie niezbędne urzędowe lub inne pozwolenia na swoją wystawę. Uczestnik zapewnia, że posiada wszelkie niezbędne prawa do użytkowania, jeśli jego wystawa będzie miała wpływ na prawa własności przemysłowej osób trzecich. Uczestnik zabezpiecza Organizatora przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich w tym zakresie. Organizator odpowiada wobec uczestnika tylko za szkody spowodowane rażącym niedbalstwem lub umyślnym naruszeniem obowiązków przez samego Organizatora, przedstawiciela prawnego lub zastępcę prawnego Organizatora. Odpowiedzialność za szkody wynikające z utraty życia, uszkodzenia ciała lub zdrowia pozostaje nienaruszona.

4-Wypowiedzenie

Organizator ma prawo jednostronnie i ze skutkiem natychmiastowym wykluczyć Uczestnika z festiwalu Maker Faire, jeżeli naruszy on wymienione tu warunki, jak również warunki Instrukcji. Przypadek taki ma miejsce w szczególności, gdy Uczestnik oferuje swoje produkty do sprzedaży odwiedzającym i/lub osobom trzecim bez uprzedniej rejestracji u Organizatora. Ponadto Organizator jest uprawniony do dokonywania zmian w festiwalu Maker Faire w przypadku wystąpienia siły wyższej lub ze względu na oficjalne zamówienia lub względy bezpieczeństwa, lub do odwołania festiwalu Maker Faire bez lub z wyprzedzeniem. W tych przypadkach Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestnika targów.

5-Prawo do własnego wizerunku

Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatną produkcję i wykorzystanie przez Organizatora nagrań dźwiękowych, video i/lub obrazowych z okazji festiwalu Maker Faire do celów reklamowych i/lub redakcyjnych w mediach. Uczestnik zrzeka się dochodzenia roszczeń wynikających z przysługujących mu dóbr osobistych, które mogłyby powstać w związku z wykorzystaniem nagrań dźwiękowych, filmowych i/lub obrazowych. Uczestnik zgadza się również, że Organizator może przekazać nagrania dźwiękowe, wideo i/lub obrazowe operatorom miejsc, w których odbywa się impreza, w celu ich własnej reklamy, po ich obejrzeniu i wybraniu. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przedstawienie przez Organizatora swojego projektu w celach reklamowych i/lub redakcyjnych (np. “Spotkanie z twórcami” / “Poznaj twórców”), wyraża zgodę na wymienienie go imiennie.

6-Różne

Uczestnik potwierdza, że ma 18 lat lub więcej. Jeżeli uczestnik nie ukończył 18 roku życia, musi dołączyć do niniejszych warunków uczestnictwa odpowiednie pisemne pozwolenie na udział w festiwalu Maker Faire od rodziców lub prawnych opiekunów.