POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza polityka prywatności (“Polityka Prywatności”) zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zebranych w związku z udziałem w Maker Faire Warsaw  (jak również we wszelkich wydarzeniach wewnętrznych) odbywającego się 12 czerwca 2021 (“MFW21”). Administratorem danych osobowych zebranych w związku z udziałem w MFW21 jest Stowarzyszenie Robisz To z siedzibą w Gdyni (81-548), ul. Oficerska 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000637354,REGON: 365435123 ,  NIP 583-321-54-60, która jest również organizatorem MFW21 („Administrator”).Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej (Natalia@robisz.to)
 2. W przypadku użycia w treści niniejszej polityki prywatności słowa “Uczestnik”, należy przez to rozumieć osobę, której dane dotyczą, której dane zostały wprowadzone do systemu teleinformatycznego, zaś w przypadku użycia w treści regulaminu słowa “Użytkownik”, należy przez to rozumieć Uczestnika lub inną osobę, która wprowadziła dane osobowe Uczestnika do systemu teleinformatycznego.

W jakich celach i jakie dane osobowe przetwarzamy?

 1. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe podane za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na MFW21: imię i nazwisko, adres e-mail oraz, numer telefonu. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla zawarcia z Administratorem umowy o uczestnictwo w MFW21 i jej wykonania. 
 3. W przypadku Uczestników zgłoszonych przez Użytkownika Administrator pobiera i przetwarza następujące dane osobowe podane za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na MFW21: imię i nazwisko, adres e-mail, informacje o tym skąd jest Uczestnik, jaki wybiera posiłek, ile lat pracuje w zawodzie, czym się zawodowo zajmuje, jakie są jego zawodowe zainteresowania oraz inne uwagi; a opcjonalnie także nazwę użytkownika w serwisie społecznościowym Facebook oraz instagram. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestniczenia w MFW21. 
 4. Podczas MFW21 mogą być przeprowadzane sesje fotograficzne i video, w związku z tym Administrator i Partnerzy Organizatora, będą przetwarzać Twój wizerunek na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli uzasadnionego interesu Administratora oraz jego Partnerów polegającego na informowaniu o przebiegu MFW21 oraz działalności Administratora oraz Partnerów lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli dobrowolnie wyrażonej przez Ciebie zgody. Wyrażenie zgody jest jest w pełni dobrowolne.
 5. Administrator może przetwarzać również inne dane osobowe Uczestników oraz Użytkowników, takie jak nazwa użytkownika w kanałach social media takich jak Facebook lub Instagram. Przetwarzanie takich danych następuje wyłącznie w przypadku ich dobrowolnego podania. 
 6. Administrator, w przypadku gdy będzie zobowiązany do wystawienia faktury VAT, będzie przetwarzać dane osobowe konieczne do wystawienia takiego dokumentu, tj.firmę y, adres, kod pocztowy, miasto, NIP.
 7. Dane osobowe Użytkownika wymienione w pkt 2. przetwarzane są w celach związanych obsługą uczestnictwa w MFW21, w ramach wykonania przez Administratora umowy o uczestnictwo w MFW21, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy). 
 8. Dane osobowe Uczestnika wymienione w pkt 3. przetwarzane są w celach związanych obsługą uczestnictwa w MFW21 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (przetwarzanie jest niezbedne do wykonania umowy).
 9. Jeśli wyrazisz na to zgodę, Twoje dane osobowe wymienione w pkt 5 mogą być przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych związanych z ofertą Partnerów oraz Organizatora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (link to the list of partners)
 10. Twoje dane osobowe wymienione w pkt 6. mogą być przetwarzane w celu wystawienia faktury na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego).. 
 11. Po wykonaniu umowy o udział w MFW21 podstawę przetwarzania danych, w granicach określonych w pkt. 12 poniżej, stanowić będzie prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przejawiający się w dążeniu do zapewnienia bezpieczeństwa prawnego Administratora.
 12. Twoje dane osobowe podlegać mogą profilowaniu dla realizacji celów, dla których zostały one zebrane. Dane te nie będą jednak wykorzystywane przez Administratora do automatycznego podejmowania decyzji.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 1. Twoje dane osobowe przetwarzać będziemy do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawarcia z Administratorem umowy o udział w MFW21.
 2. W przypadku jeżeli wyraziłaś/wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym celu do czasu wycofania przez Ciebie zgody lub do czasu utraty przydatności przetwarzanych danych.
 3. W przypadku, gdy Administrator uzyskał zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zakresie przekazywania ich Partnerom MFW21 (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), Twoje dane będzie przetwarzał w tym celu do momentu ich przekazania Partnerom MFW21.

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

 1. Odbiorcami Twoich danych osobowych są pracownicy oraz współpracownicy Administratora. Odbiorcami tych danych mogą być również podmioty, które świadczą na rzecz Administratora usługi w zakresie organizacji MFW21. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora dostęp ma m. in. podmiot obsługujący Platformę, za pomocą której dokonywana jest rejestracja na MFW21. Ponadto jeżeli korzystasz ze sposobu płatności on-line Administrator udostępnia dane w zakresie niezbędnym do dokonania płatności podmiotom obsługującym płatności.
 2. Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Partnerów Maker Faire Warsaw, również oni będą uprawnieni do przetwarzania wskazanych powyżej Twoich danych osobowych. Administrator nie jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych przez Partnerów. 
 3. W niektórych przypadkach Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane organom publicznym. Będzie tak jedynie w przypadkach, w których zobowiązują nas do tego przepisy obowiązującego prawa.
 4. Twoje dane osobowe w wyjątkowych sytuacjach mogą być przekazane do Stanów Zjednoczonych Ameryki jedynie podmiotom, które gwarantują odpowiednie standardy ich ochrony, tj. w odniesieniu do których wydana została przez Komisję Europejską decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, o której mowa w art. 45 RODO, w tym w ramach mechanizmu Privacy Shield, albo też w oparciu o inne odpowiednie zabezpieczenia, o których mowa w art. 46 RODO, w tym modelowe klauzule umowne.

Twoje prawa

 1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci różnorodne prawa. Wszelkie żądania związane z Twoimi prawami można zgłosić nam za pośrednictwem poczty elektronicznej natalia@robisz.to lub poczty tradycyjnej [ul. Oficerska 16, 81-548 Gdynia). Chcemy prawidłowo zabezpieczyć Twoje dane, dlatego też przed wykonaniem Twoich poleceń zastrzegamy sobie możliwość zadania Ci dodatkowych pytań, aby potwierdzić Twoją tożsamość.
 2. Przysługują Ci następujące prawa:
 1. prawo żądania dostępu do danych;
 2. prawo do sprostowania: jeżeli uważasz, że dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, możesz domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych;
 3. prawo do usunięcia: możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania: możesz poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych;
 5. prawo do zgłoszenia sprzeciwu: możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Przysługuje Ci bezwzględne prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania związanego z marketingiem bezpośrednim. 
 6. prawo do wycofania zgody: jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, możesz ją w każdym czasie wycofać, przy czym wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 7. prawo do przenoszenia danych: jeżeli jest to zgodne z prawem, możesz domagać się, aby przekazane nam dane osobowe zostały Ci zwrócone lub przekazane osobie trzeciej.

Dokładamy najwyższych starań, by zapewnić Ci najpełniejszą ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Jeśli mimo to uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.