RODO

Stowarzyszenie Robisz to informuje, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Robisz to z siedzibą w Gdyni pod adresem Okopowa 16; 81-548 Gdynia

2) Dane osobowe są przetwarzane:

    • w celach związanych z komunikacją z Panią/Panem w celu realizacji Projektu Maker Faire Warsaw (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), który Stowarzyszenie Robisz.to realizuje na podstawie umowy zawartej z Make.co
    • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. F Rozporządzenia),
    • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia)
    • w celach statystycznych.

3) Nie przekazujemy danych osobowych poza teren Unii Europejskiej.

4) Dane osobowe, będą przechowywane przez okres realizacji Projektu Maker Faire Warsaw 2020,

5) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

a. prawo dostępu do tych danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

b. prawo do sprostowania tych danych,

c. prawo usunięcia danych, z zastrzeżeniem pkt. 4,

d. ograniczenia przetwarzania danych,

e. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

f. prawo do przenoszenia danych,

g. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

h. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

6) W sprawach danych osobowych i realizacji  praw może się Pan/Pani kontaktować z Stowarzyszeniem Robisz.to przez email: kontakt@robisz.to lub pisemnie na adres siedziby Stowarzyszenia.